Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wymaga włączonej obsługi Java Script
Budowa marki Zwierzyniec
Dodano: 9 Luty 2011 09:49:10


Podpisanie umowy na realizację projektu pt. "Budowa marki  Zwierzyniec kluczem do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i regionu"

1-31

 

Podpisanie umowy na realizację projektu pt. "Budowa marki Zwierzyniec kluczem do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i regionu"

Gmina Zwierzyniec informuje, iż w dniu 31 stycznia 2011 r. została podpisana umowa   nr 05.10-UDA-RPLU.02.04.02-06-017/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II: Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4 Schemat B

  

Zakres rzeczowy projektu

 

Projekt będzie kolejnym krokiem na drodze budowania marki Zwierzyniec. Dotychczas, dzięki realizacji projektu pt. „Zwierzyniec i Narol liderami kultury i turystyki Roztocza”, została opracowana strategia marki oraz strategia rozwoju turystyki, jak również są wdrażane działania promocyjne skierowane przede wszystkim do turystów. Jednak aby zbudować silną markę oraz doprowadzić do szybkiego rozwoju gospodarczego, konieczne są działania skierowane do biznesu. Muszą być one jednak dopasowane zarówno do specyfiki Gminy, jak i uwarunkowań podejmowanych aktywności. Dlatego projekt przewiduje realizację następujących działań:

1. Przeprowadzenie badań B2B wśród potencjalnych inwestorów z całego kraju, które ukażą oczekiwania i profil potencjalnych inwestorów (wkontekście przyjętych założeń markowych) oraz pozwolą stworzyć jak najlepszą ofertę inwestycyjną miasta.

2. Audyt zasobów biznesowych, który pozwoli dokładnie określić wartość i siłę oddziaływania posiadanych obecnie zasobów gospodarczych, określić główne bariery i problemy związane z rozwojem inwestycji oraz wykreować nowe zasoby. Jednocześnie w ramach tego działania, w wyniku przeprowadzonego audytu, powstanie raport określający walory Zwierzyńca w kontekście założeń markowych, które należy szczególnie komunikować inwestorom.

3. Opracowanie planu działań promocyjnych skierowanych do biznesu, który określi konkretne działania promocyjne wspomagające wdrożenie marki w segmencie biznesowym oraz przyciąganie inwestycji. Jednocześnie, jako załącznik do planu, zostanie opracowana lista mediów, za pomocą których marka będzie komunikowana w segmencie B2B.

4. Stworzenie systemu obsługi inwestora, który zostanie oparty na rozwiązaniach internetowych. W ramach tego działania zostanie zbudowany serwis internetowy (wykup domeny, zakup silnika CMS, opracowanie graficzne, opracowanie treści), który będzie podstawą systemu i będzie zawierał oferty inwestycyjne przygotowywane przez Gminę, forum i newsletter dla inwestorów, jak również będzie przekazywał informacje na temat samej marki Zwierzyniec i regionu oraz przygotowane materiały informacyjno-promocyjne.

5. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej i PR, która oprze się na trzech podstawowych komponentach:

a) Organizacji konferencji dla biznesu związanego z branżą najbardziej dopasowaną do strategii i specyfiki Zwierzyńca, która będzie połączona ze spotkaniem dla mediów biznesowych. Jednodniowa konferencja w założeniu przekształci się w wydarzenie cykliczne. Weźmie w niej udział 50 osób. Konferencja zostanie zorganizowana w ramach jednej usługi zewnętrznej.

b) Opracowaniu i wydrukowaniu informatora gospodarczego / inwestycyjnego (2000 szt.), zawierającego elementy oferty Zwierzyńca i prezentującego jego atrakcyjność inwestycyjną, który zostanie rozdysponowany pomiędzy potencjalnymi inwestorami na terenie całego kraju, w tym na targach.

c) Działaniach prasowych - opracowaniu pakietu materiałów prasowych, które będą skierowane przede wszystkim do mediów biznesowych i obejmą co najmniej 10 informacji prasowych i 5 artykułów gotowych do publikacji oraz publikacji artykułu sponsorowanego w prasie ogólnopolskiej.

 

CELE PROJEKTU

 

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie i pełne wykorzystanie potencjału inwestycyjnego  i turystycznego marki Zwierzyniec dla przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i regionu

 

Cele szczegółowe projektu to:

 

1. Zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań oraz określenie profilu potencjalnych inwestorów poprzez badania B2B.

2. Dokładne określenie wartości i siły oddziaływania posiadanych obecnie zasobów gospodarczych, określenie głównych barier i problemów związanych z rozwojem inwestycji oraz wykreowanie nowych zasobów poprzez przeprowadzenie audytu zasobów biznesowych.

3. Określenie szczegółowych działań promocyjnych służących budowie wizerunku marki wśród odbiorców biznesowych poprzez opracowanie planu działań promocyjnych skierowanych do biznesu.

4. Stworzenie systemu obsługi inwestora, opartego o serwis internetowy, który będzie zawierał markową ofertę gospodarczą Miasta.

5. Komunikacja marki Zwierzyniec oraz wzrost dostępności informacji na temat jej głównych walorów gospodarczych poprzez przeprowadzenie 3 przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych charakterze ponadregionalnym, składających się na spójną kampanię promocyjną, która dotrze do co najmniej 55 tys. odbiorców na terenie kraju.

 

TERMIN REALIZACJI

 

Rozpoczęcie realizacji projektu: 24.02.2011 r.

 

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 31.10.2011 r.

 

Zakończenie finansowe realizacji projektu: 30.11.2011 r.

 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

 

Całkowita wartość projektu: 152 520,00 PLN, w tym:

 

- dofinansowanie z EFRR:    128 588,00 PLN

- wkład własny Beneficjenta:  23 932,00 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013