Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wymaga włączonej obsługi Java Script
Projekt
Dodano: 9 Luty 2011 08:57:42


1-31

 

Gmina Zwierzyniec informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. „Odtworzenie
zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem
turystycznym”. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka
i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria
III Infrastruktura turystyki - projekty lokalne (do 4 mln PLN).

 

 

1-31

 

 

Gmina Zwierzyniec informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. „Odtworzenie
zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem
turystycznym”. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka
i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria
III Infrastruktura turystyki - projekty lokalne (do 4 mln PLN).


Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Powiatem Zamojskim i Roztoczańskim
Parkiem Narodowym.
W ramach zadania wykonane zostanie:
a. Odtworzenie układów wodnych „Zwierzyńczyka”, w tym:
– odbudowa „Kanału Ogrodowego" wraz z budowlami,
– odbudowa „Stawu" wraz z budowlami,
– wykonanie urządzeń opaskowych odwadniających zawale „Kanału
Ogrodowego" i „Stawu" w postaci rowów, bruzdy ściekowej i sączków
drenarskich,
– konserwacja - renowacja cieku Świerszcz na odcinku od ul. Browarnej
w km 0+410 do km 1+160, tj. ca 85 m powyżej zakończenia „Kanału
Ogrodowego" wraz z budowlami,
– odbudowa „Kanału Ulgi" na odcinku od ul. Wachniewskiej w km 0+190
w górę do końca tj. km 0+400,
b. Zagospodarowanie terenu „Zwierzyńczyka” na cele rekreacji, w tym:
– budowa ciągów pieszych,
– budowa oświetlenia,
– budowa połączenia pieszego terenu „Zwierzyńczyka” z ulicą Browarną
na wysokości „Kościółka na wodzie”,
– instalacja systemów ICT.
Planowana wartość całkowita projektu wynosi 3 480 991,46 PLN zaś kwota
dofinansowania 2 436 694,01 PLN. Inwestycja realizowana będzie w okresie
od 20.01.2011 r. do 26.07.2012 r.
Celem realizacji projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miasta i regionu poprzez
rozwijanie infrastruktury turystycznej przyczyniającej się do lepszego wykorzystania
posiadanych zasobów i zwiększenie ich dostępności.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013